fbpx

STRATEJİLERİMİZ

GÜVENLİK VE SAVUNMA STRATEJİLERİ

Korunması gereken kritik ekonomik değerler, genel olarak aksamaları veya bozulmaları durumunda sosyal ve ekonomik hayata ciddi derecede zarar verebilecek fiziksel mekanlar, sistemler ya da organizasyonlar biçiminde tanımlanabilir. Bu tanım kapsamında olan ekonomik sektörler genellikle enerji, su ve gıda tedarikleri, atık yönetimi, kilit nakliye ağları (ana hava alanları ve demiryolları), mali kuruluşlar ve nakit tedariki, sağlık hizmetleri ve devlet acil durum kuruluşlarını da kapsar. Günümüzde bunların güvenlik ve korunma işlemleri ; devlet yetkilileri (Polis, uzman koruma hizmetleri ve Ordu) ve Özel Güvenlik firmaları tarafından sağlanır.

Savunulması gereken değerlere karşı gelen tehditlerin bir bölümü insan kaynaklı olabildiği gibi (Örnek: Terörizm veya ceza hukukunu ilgilendiren tüm suç ve kriminal etkinlikler), doğadan da gelebilir (fırtına, sel baskınları gibi) veya diğer çevresel felaketlerden de kaynaklanabilir ki bundan zarar görmeleri halinde korunan değer üzerinde büyük etki yapacak olan aktif varlıklar olarak değerlendirilirler.

CD GÜVENLİK YÖNERGELERİ işbu tehditlere karşı risk yönetimi yapılmasını ve bir Güvenlik ve Koruma Planı (İşletim Güvenlik Planı) hazırlanmasını zorunlu kılmaktadır. Her planda bulunması gereken ana başlıklar ve gerekli önlemler Yönerge ve talimatlarda belirlenmiş durumdadır. Projelerde görevli personelimiz “risk tipleri, tehditler ve çalışılan sektör hakkında karşılaşılan zayıf noktalar” ile ilgili olarak “özet bir genel veri raporu” düzenlemek zorundadır.

GÜVENLİK VE KORUMA İÇİN GENEL PRENSİPLER :

Firmamız, ortamında kötü niyetli hareketler ve tabii afetlerden korunması olgularına tüm paydaşlar tarafından yüksek öncelik verilmesi gerektiğine inanmaktadır.

Güvenlik hususu başlangıçtan itibaren terörist ve kriminal hareketlerin olasılıklarının ve etkilerinin azaltılması için alınacak tedbirler ve etkinlikler çerçevesinde kasıtlı veya doğal olarak oluşan vakıalara karşı koymak anlamında korunulacak yerin tasarım ve işletmesine başlangıç aşamasında dahil edilmeli ve sadece daha sonradan düşünülmüş bir eklenti gibi kalmamalıdır. Sonradan gelen bir fikirle güvenliği “eklemek” yerine sisteme en baştan “yerleştirmek” güvenlik harcamalarını azaltır, güvenlik faaliyetini geliştirir ve bir kuruluşun “asli işleyişini” engellemek yerine asıl işini zenginleştirme imkanı sağlar. Çünkü “güvenlik teferruat değil, mütemmim cüz (ayrılmaz parça) ‘dür”
Bu nedenle firmamız, güvenlik ve korumanın karmaşık yapısının konuyla ilgili proje sahipleri tarafından da bilinmesini sağlayarak güvenliğin en üst düzeye çıkartılmasını amaçlamaktadır.

CD GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ, etkin bir koruma için rol ve sorumlulukların açık bir biçimde dağıtılmasını, başarılı güvenlik uygulamalarının altyapının her parçasındaki güvenlik ve korumaya uygun düzeylerde uygulanarak risk değerlendirmesinin ortak standartlarının tespit edilmesinin sağlanmasını da gaye edinmiştir. 

GÜVENLİĞİ SAĞLANAN PROJE VE ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETİ İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ

Gerek Avrupa’da ve gerekse Dünyada, gerek kamusal ve gerekse özel alanda Özel Güvenlik firmalarının ve ÖGG varlığındaki artış gözlemlenmektedir. Bunun çeşitli nedenleri vardır; Toplumda çeşitli sebeplerle artan güvensizlik duygusu, polis ve diğer kamu güvenlik kuvvetlerinin kısıtlı kaynakları, Güvenlik hizmetlerinin zamanla artan kalitesi ve profesyonel tutumları ve nihayetinde özel güvenliğin uzun süreli uzmanlığına dayanan yenilikçi ve esnek geliştirilebilir, gelişmeye açık yapısıdır.

Özel güvenlik şirketleri güçlerini yasadan, mevzuattan, kamudan ve son olarak hizmet verdikleri kişi ve kuruluşlardan alır, gerek kamu görevlileri ve gerekse proje sahibi kişilerle sıkı ilişkiler içinde bulunmak ve ortaklaşa çalışmak zorundadırlar. Firmamız tarafından amaçlanan başarılı ve kaliteli Özel Güvenlik hizmeti için bu ortaklıkların belirli kriterlere uymaları gerekmektedir. Bu konudaki firmamız kriterlerde şunları içerir:

  • Proje sahibinin sorumlu yetkilileri ve firmamız arasında açık bir diyalog,
  • Her ortağın görev ve rolü ile ilgili olarak açık yönergeler, talimatnameler,
  • Yetki, Hak ve Görevlerin açıkça belirlendiği bir yasal çerçeve sözleşme,
  • Periyodik değerlendirme görüşme ve toplantıları,
  • Gerekli zaman ve gereken yerlerde ortaklaşa karar verilecek düzeltme ve geliştirmeler.

Bu kriterleri yerine getirmek ve başarılı güvenlik ve koruma hizmeti için her bir ortağın rollerini, sorumluluklarını ve sınırlarını çok iyi anlaması büyük önem taşır. Güvenlik politikalarımız, projenin güvenliği ve korunması için CD ÖZEL GÜVENLİK şirketi ile işbirliğini kalite standartları gereğince gerek şirket olarak ve gerekse Özel Güvenlik elemanı kalitesi düzeyinde garanti etmekte, hukuki mevzuatın öngördüğü Faaliyet İzin Belgesi (İçişleri Bakanlığı tarafından yetkilendirmeyi gösteren özel lisans) ve kaliteyi belgeleyen ek lisansları bulunmakta, Özel Güvenlik görevlilerinin bu konuda zorunlu özel eğitimleri almalarını da sağlamaktadır.

ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİNDE KALİTE VE FİYAT POLİTİKALARI:

5188 sayılı kanundan önce doğrudan kamu yetkilileri tarafından sağlanan güvenlik işlevleri, bu kanunun yürürlüğe girmesiyle gitgide artan bir biçimde dışarıya sözleşme ile verilmekte ve Özel Güvenlik şirketleri kamusal alanlar da dahil olmak üzere giderek kamu güvenliğini sağlamaya daha fazla katılmakta, özel koruma hizmetleri giderek günlük kamusal hayatın daha fazla parçası olmaktadır. Bu hizmet, yüksek derecede önemi olan bölgelerin korunmasını da içermektedir. Bu nedenle kamu kurumları da her özel müşteri gibi ulusal, bölgesel ve yerel seviyelerde sözleşmeli firmalar seçmektedirler. Ancak, güvenlik ve koruma hizmeti alacak birçok kamu kurumunun, sözleşmeli güvenlik şirketlerini sadece “en düşük fiyat” kriterine göre seçtikleri gözlemlenmektedir. Bu durum kısmen azalan kamu bütçelerinin bir sonucu olduğu gibi aynı zamanda sözleşme yapacak yetkililerin “en iyi” güvenlik hizmeti sağlayıcıyı seçmek için yardımcı rehberlik hizmetinden mahrum olmalarının da bir sonucudur. Oysa özel güvenlik sözleşmesi yapacak yetkililerin başarılı bir koruma hizmeti için seçecekleri bir güvenlik hizmeti sağlayıcısının “en düşük fiyat” yerine kaliteyle beraber “uygun fiyatlar ile” seçmelerini tavsiye etmekteyiz. Doğru Özel Güvenlik şirketini, yani gerekli yetkilendirmesi ve uzmanlığı olan, iyi eğitim almış ekibe sahip ve gerekli zorunlulukları karşılayacak bir işletim yapısı olan bir firmayı seçmelidirler.

Çoğu kuruluşta olduğu gibi güvenlik ve koruma hizmetinin kalitesi çeşitli temel etmenlere bağlıdır. Bu önemli faktörler nelerdir?

  • Ön plandaki kadronun beceri ve motivasyonu çok önemlidir. Çünkü bu kadro işin gündelik bölümünden sorumlu oldukları gibi aynı zamanda müşteriler ile veya halkla iletişim içinde olacaklardır.
  • Ön plandaki kadro ve hizmetlerin operasyonel planlaması ve yönetimi hizmetin mümkün olan en yüksek kalitede verilmesini sağlamak için en üst seviyede olmalıdır.
  • Ön saftaki kadro ve yönetim kadrosu için mevcut olan teknik, operasyonel ve insan kaynakları altyapısı güçlü olmalıdır.
  • Kaliteli hizmet için tüm operasyonların şirket altyapısı tarafından desteklenmesi ve müşterin ihtiyaçlarına cevap verecek bir hizmet felsefesi de olması da çok önemlidir.